Kazys Stonkus (Lietuva)


Kazys Stonkus

Kazys Stonkus

Kazys Stonkus (1968) – atlikėjas, Vytauto Didžiojo Universiteto Muzikos akademijos profesorius, akordeono skyriaus vedėjas, Lietuvos nacionalinės akordeonistų sąjungos prezidentas.

1992 m. baigė Lietuvos Muzikos ir teatro akademiją, 1992 – 1993 m. stažavosi Paryžiaus Muzikos akademijoje, 1996-1997 m. stažuotė Maskvos Gnesinų vardo institute.

Kazys Stonkus – nuolatos koncertuojantis akordeonistas – solistas ir įvairių ansamblių dalyvis. Koncertinės gastrolės driekiasi per visą pasaulį, tai: Lietuva, Ryga, Talinas, Piarnu, Pekinas, Changsha, Izmiras, Šanchajus, Ankara, Madridas,Tianjin, Guangzhou, Hong Kongas, Tokijas, Nagoja, Osaka, Stambulas, Briuselis, Kemer, Paryžius, Kanai, Ath, Tuluza, Maskva, Antalija, Peterburgas, Kaliningradas, Berlynas, Kelnas, Varšuva, Roma, Neapolis.

Kazys Stonkus sukūrė ir įrašė muziką A.Griškevičiaus filmui „Mikališkių stebuklai“ (Demonstruotas Niujorke, San Franciske, Tokijuje, Berlyne), muziką V.Gerulaičio jubiliejui.

Dalyvavo koncertiniuose turuose su dainininkais Asta Krikščiūnaite, Virgilijum Noreika, Gintare Skėryte, Judita Leitaite, Rasa Rapalyte, Egidijumi Sipavičiumi, M.K. Čiurlionio kvartetu.

Atliko įrašus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Amsterdamo, Maskvos, Romos, Eindhoveno, Paryžiaus, Varšuvos, Rygos, Pekino, Briuselio įrašų studijose.

Įrašė muziką spektakliams, kurią kūrė kompozitoriai G. Puskunigis, B.Kutavičius, A. Martynaitis – viso 65 spektakliams. Dalyvavo įrašant 14 kompaktinių plokštelių. Taip pat įrašė Lietuvos kompozitorių – J.Tamulionio, F.Bajoro, O.Balakausko, A.Kučinsko, O. Narbutaitės, S.Dikčiūtės, A. Martynaičio, K.Stonkaus kūrinius, solo akordeonui.

Muzikos LTV, LNK, TV1,TV televizijų laidoms projektų žiūri narys.

Kazys Stonkus dalyvauja respublikinių ir tarptautinių konkursų vertinimo komisijų darbe. Jo studentai yra daugelio prestižinių tarptautinių konkursų laureatai.


 

Kazys Stonkus  – performer, Vytautas Magnus University Music Academy professor, the head of the accordion, The president of Lithuanian national accordioniet’s union.
In 1992 graduated the Lithuanian Music and Theatre Academy, 1992 – 1993 internship at the Music Academy in Paris, 1996-1997 internship at the Moscow Gnessin’s Institute.
Kazys Stonkus – regular concert accordionist – a soloist and ensemble player. Concert tour runs through the whole world : Lithuania, Riga, Tallinn, Parnu, Beijing, Changsha, Izmir, Shanghai, Ankara, Madrid, Tianjin, Guangzhou, Hong Kong, Tokyo, Nagoya, Osaka, Istanbul, Brussels, Kemer, Paris, Cannes, Ath, Toulouse, Moscow, Antalya, St. Petersburg, Kaliningrad, Berlin, Cologne, Warsaw, Rome, Naples.
Kazys Stonkus wrote and recorded music for the film A.Griskeviciaus „Mikališkės Miracles“ (demonstrated acceptance in New York, San Francisco, Tokyo, Berlin), music of V.Gerulaitis anniversary.
Participated in concert tours with artists Asta Krikščiūnaitė, Virgilijus Noreika, Gintare Skerytė, Judita Leitaite, Rasa Rapalyte, Egidijus Sipavicius, M.K. Čiurlionis Quartet.
The records of Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Amsterdam, Moscow, Rome, Eindhoven, Paris, Warsaw, Riga, Beijing, Brussels studio.
Recorded the music created by composers G.Puskunigis, B.Kutavičius, A.Martynaitis – a total of 65 performances. Inclusion of the presence of 14 CDs. Also recorded by Lithuanian composers – J. Tamulionis, F.Bajoras, O.Balakauskas, A.Kučinsko, O.Narbutaitės, S.Dikčiūtes, A.Martynaičio, K.Stonkaus solo accordion pieces.
Music television broadcasts of LTV, LNK, TV1, TV projects Jury member.
Kazys Stonkus involved in national and international competitions juries work.